برای هر مشکلی بیش از چند راه حل وجود دارد و

هر مسئله ای؛ راه حلش در خودش نهفته است

یعنی بهمراه هر سختی راه حل آسانی درونش وجود دارد.

با هر سختی آسانی است نه بعد از هر سختی آسایش است.

خواهشاً با احساسات ساختگی، خرافات قدیمی وعقل ناقص؛

قرآن را تفسیر به رای نکنید.