گاهی فقط باید سکوت کرد

و یا خودت را به بی خیالی بزنی

تا بگذرد و یا تمام شود

فردا که آفتاب در بیاید حقیقت آشکار می شود.