اونی که برای تو خاطره ست

برای من جای زخم خنجر اوست.

امامزاده ابراهیم (ع) که از دست دژجیمان بنی امیه به روستای طالقان

( شهرستان شفت) پناه آورده بود با لو دادن او توسط یکی از دوستانش ،

توسط یک پیر زن به نیت سود جایزه با شیر سمی  به شهادت رسید .

این جریان رفیق فروشی و پیچاندن دوست سالهاست در ایران پا برجاست.