قلم بتراشم از هر استخوانم   مُرکب گیرم از خون رگانم
بگیرم کاغذی از پرده‌ی دل   نویسم از جفای دوستانم

عقل و عشق