به افراد نادان؛ احمق و بی جنبه

زیادی محبت  نکن

چون برداشت بد می کنه

عقل و عشق