به اشک و لبخند افراد هنرپیشه

نقش باز ؛ دو رو ؛ دروغگو و خائن

هرگز اعتماد نکن

چون برای این عوام فریبی تمرین کرده اند.

عقل و عشق