هرگز برای محبت کردن؛عشق ورزیدن؛ دادن حق دیگری

دنبال دلیل ؛ شاهد و واسطه نباش

چون معلوم می شود؛

کار تو یا برای خود نمایی است 

یا داری نقش بازی می کنی

عقل و عشق