خدا همانی است که ما می خواهیم،

کاش ما نیز همانی بودیم که

خدامی خواست...