به کسی که در محبت هم حسابگری و شمارش می کند

عاقلانه عشق بورز

چون باید پاسخگوی افراط و تفریط ها باشی.

عقل و عشق