به کسانی که محبت خود را

حراج و یا پیش فروش میکنند؛اعتماد نکن

عقل و عشق