به کسانی که همه چیز را با پول می خرند

از روی ترحم محبت نفروشید

چون سعی می کند شما را مفت یا ارزان بخرد

عقل و عشق