به جانورانی که دندان؛ نیش و لبخند مصنوعی دارند

با احتیاط محبت کنید.

عقل و عشق