لیلی!

تو بزرگترین اشتباه تاریخ را مرتکب شدی 

مردی را آواره ی کوچه و بیابان کردی

که مردانه 

پای تو ایستاد

این روز ها هیچکس پای هیچکس نمی ایستد

چه برسد 

مردانه