آزرده دل از کوی تو رفتیم و نگفتی


کی بود؟ کجا رفت؟ چرا بود  و چرا نیست؟

 

شهریار