چتر را تا کنیم تا خیس شویم

 
غم بشویم تا کمی آزاد شویم