زندگی شما از زمانی آغاز میشود

که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید

ویکتور هوگو