چه اسفندها ریختم بر آتش مِهرت

چه اسفندها دود کردم برایت

تا که آذر قبل از بهمن بیاید

تیر آبان بر دل آذر نشست

لیک دی ،خر داد زد تا شهر،یور شد.

 

صحنه آتش سوزی دیروز قزوین