گوش بعضی ها پُر شده

راضی به شنیدن نصیحت نیست!!

یا باید خودشان تجربه کنند تا درس عبرتی باشد

و یا باید حتماً سرشان بخورد به سنگ تا بیدار شوند.