تجربه ام می گوید:

یک دوست خوب می تواند بال تو باشد برای پریدن

و یک دوست بد و حسود می تواند تو را در حال پریدن

با سنگ بزند.