تجربه می گوید:

بسیاری از مردم که تنها و بی چیز شده اند

روزی دلخوشی ته دلشان را زده و شکر نگفته اند.

سند این جمله من کهف 39 است