تحربه کرده ام:

به کسانی که عمداً خودشان را به خواب یا نشنیدن می زنند

هرگز نمی توان چیزی فهماند

سند جمله ی من هم یونس 42 است