تجربه من می گوید:

کتاب زندگی، دو فصل بیشتر ندارد.

فصل اول به امید فصل دوم

فصل دوم در حسرت فصل اول