تجربه من می گوید:

فعلاً چیزی نگو

بقیه اش را خدا می گوید