تجربه و مطالعه ی من می گوید:

هر وقت گناه و ناشکری به حد خودش رسید

خدا برای بیدار باش یک گوشه ی چشمی نشون داده