تجربه می گوید:

اگر به همین منوال پیش برود

تمام احساس و عشق ما به پیامک هایمان خلاصه می شود

و دیگر حرفی نداریم با هم بزنیم

منتظریم اتفاقی بیفتد و برای دوست خود پیامک بفرستیم

ببخشید که مُردی دوست عزیزم

در درد های خود ما را شریک بدان خدا زودتر بهت شفا عنایت کند.

ممنونم که بدنیا آمدی

روزت مبارک پدر