تجربه من می گوید:

هر چیزی که خوبه

زود تموم میشه!!