خدایا خواستم بگم :

همه چی آرومه

عجب دوستان با مرامی دارم

چقدر داره خوش می گذره

همه یکرنگ و راز دارند

به همه ی بنده هات میشه تکیه کرد

دینداری و امانتداری و صداقت در کمال خودشه

پیش خودم گفتم :

نکنه فکر کنی دارم تیکه می اندازم

و ناراحت بشی.