در این هفته معلم

به پشت سر خودم نگاه می کنم راه کمی آمده ام

تا رسیدن به مقصد خیلی دیگه مانده است

کمک و دستگیری توست امید گام های من.

دستم را رها نکن که به هر کسی تکیه کردم جا خالی داد.

با تولید ، بیش از 5000 صفحه محتوای آموزشی

طراحی سایت آموزشی با 430 هزار بازدید کننده

تربیت 3000 دانشجو و معلم و هنرجو در 27 سال

فقط می گم خدایا این ها را الباقیات الصّالحات من قرار بده