تجربه کرده ام:

نمی دانم چرا؟

دوستانم نه تنها دستم را نگرفتند

بلکه پایم را نیز کشیدند!!