هر بار که در آینه موهای سفید خود را می نِگَرَم

رضا پورشیخ

یاد این جمله می افتم:

باشه برسیم خونه

خدمتت می رسم