تجربه ام می گوید:

ما آدم های زنده کُشِ و مُرده پَرستی هستیم.

هنرمندان وقتی می میرند تازه زنده می شوند