تجربه می گوید:

آنکه از خودش زیاد تعریف می کند و در عمل هم چیزی ندارد

نقشه ای بزرگ دارد و با کلمات دلفریب و ساده نزدیک می شود

گرگی ،میش را کنده پوست

یا روباهی ،  اندر اوست

با ریا ، خَیر را گشته نایب

نقشبازی، نقش اوست