تجربه نکرده ام ، اما عقل می گوید:

آدمی به موازات پیر شدن محتاط و ترسو تر می شود.