میدونم هر روز در جهنم

غروب جمعه است!!

خدایا چه دلگیره این غروب

حتی رفتم مزار و قبرستان

آروم نشدم.

میدونم همه اینها یک امتحانه

میشه من برگه ام را زودتر تحویل بدم؟