زندگی آب روان است روان می گذرد

آنچه تقدیر من و توست

همان می گذرد