تجربه می گوید:

هر وقت دیدی مشکلات بهت حمله کرده

سر در گم شدی

در میان کارها ، کلافه شدی

بدون از خدا دور شدی

خیلی از کارها با نقشه و تدبیر و حیله انجام نمیشه

امید می خواد و توکل