رفته بودم کتابم را چاپ کنم از ناشرم پرسید : اوضاع چطوره

گفت: اونهایی که پول دارن سواد ندارند

اونهایی هم که سواد دارن ، پول ندارن