تجربه می گوید:

در دنیایی که ما در آن ماندگار نیستیم

هر کسی را که می بینی هر چند پاک و زلال باشد

یک رهگذر است.

نباید به قطره باران تکیه کرد.