تجربه می گوید:

داشتن یک دوست صمیمی که دستگیر بی منت است

از داشتن چندین رفیق، همکار و فامیل

مانند برادران حضرت یوسف بهتر است.