تجربه می گوید:

 یک دوست حسود

چنان کاری در غیاب تو انجام می دهد

که آمریکا در ویتنام  اونطوری جنایت نکرده