آنچه دیگران تجربه کرده اند را دوباره تجربه نکن

وگرنه باید به عقل و ایمانت شک کرد