تجربه می گوید:

یک آدم موفق و با هوش

هرگز آینده و اهدافش را به کسی گِره نمی زند

قبل از نقشه کشیدن به خدا توکل می کند( غافر 44)

تا مجبور نشود ، بعد از اجرا برایش نذر کند.