شنیدی میگن گربه دستش به گوشت نمی رسه میگه بو میده

الان شده کاره یارو

از بس سر مردم کلاه گذاشته و نقش بازی کرده

برای خودش هم باورش شده که حق با اونه

و خدا طرف اون را خواهد گرفت