نگران نباش حال من خوب است.

هنوز یخ نزده احساساتم

 از من بگذر