یکی پرسید چرا راحت می بخشی

در مقابل اینهمه بدی که غریبه و آشنا

پنهان و آشکار در حق می کنند

چرا نفرین نمی کنی؟ چرا انتقام نمی گیری؟

به او گفتم: اگر سگی ، پای تو را گاز بگیرد

تو هم دست او را گاز می گیری؟