تجربه شخصی من می گوید:

کسی که برای دل نسپردن همیشه بهانه و توجیه دارد

دنبال بهانه و منطق می گردد.

او یا دل در گرو کسی دیگر دارد و تو را نایب گرفته

یا منتظر فرصتی مناسب است تا از تو بگذرد.