تجربه شخصی من می گوید:

کسی که تلفن می کند؛ پیام میفرستد؛ وبلاگ می سازد

خودش را معرفی نمی کند و یا اسم مستعار می گذارد

راهزنی زیرک است بعنوان شریک قافله

منتظر غفلت صاحبخانه است