تجربه ام می گوید:

یک لقمه کمتر

چندتا دوست کمتر

توقع و انتظار کمتر

تزویر و ریای کمتر

دروغ . تزویر کمتر

زندگی سالم و با آرامش بیشتر

 فقط کمی فکر کن چرا اومدی ؟ چند روز دیگه هستی؟ همین