بیشترین ضربه را از کسانی می خوریم

که بیشترین اعتماد را به  آنها کردیم.

رضا پورشیخ