جدیداً نمیدونم چرا بعضی ها اینطوری شدن

تا با کسی درد دل می کنی

تا بهت ثابت نکنه بدبخت ترین آدم دنیاست

دست از سرت بر نمی داره